Cart 0

SEKURITI, KERAHSIAAN DAN SULIT


1.1. Semua pelanggan yang menggunakan sistem pembelian dalam talian ini bersetuju dengan segala terma dan syarat, polisi dan prosedur termaktub didalam laman ini dengan rujukan diatas.

1.2. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda mengakui / menjamin bahawa (a) semua maklumat pendaftaran yang anda kemukakan itu tepat dan boleh dipercayai. (b) anda akan mengekalkan/mengemaskini maklumat dengan tepat (termasuk alamat e-mail),

1.3. Apabila anda mendaftar sebagai ahli, anda juga akan diminta untuk memilih kata laluan, Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut. Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan maklumat akaun antaranya seperti kata nama dan kata laluan kepada ahli lain atau pihak ketiga. Anda bersetuju untuk memaklumkan kepada pihak CHANTEQWR dengan segera jika anda mengesyaki pengunaan akaun anda tanpa kebenaran keatas kata nama dan kata laluan anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untk sebarang penggunaan keatas akaun anda.

1.4. CHANTEQWR berhak menamatkan keahlian atau menyekat akses anda sekiranya mendapati terdapat perlanggaran kepada syarat-syarat dan terma tanpa apa-apa notis terlebih dahulu .

1.5. CHANTEQWR berhak untuk membuat perubahan kepada terma-terma dan syarat-syarat, polisi dan prosedur tanpa sebarang notis, Pengubahsuaian tersebut hendaklah berkuat kuasa apabila disiarkan melalui Laman Web.